přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlásila podle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, podzimní termín přijímacího řízení k základnímu uměleckému vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

V místech poskytovaného vzdělávání vyučujeme:

v Litovli :             

  • hru na klavír, keyboard, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, tubu, kytaru, elektrickou a basovou kytaru, bicí nástroje a sólový zpěv,
  • ve výtvarném oboru,

v Drahanovicích:            

  • hru na klavír a zobcovou flétnu,

v Senici na Hané:           

  • hru na klavír,

v Náměšti na Hané:      

  • hru na klavír, kytaru a zobcovou flétnu,

ve Skrbeni:                      

  • hru na klavír, trubku, pozoun a zobcovou flétnu,

v Příkazech:

  • hru na klavír a kytaru,

na Bouzově:                    

  • sólový zpěv, hru na zobcovou flétnu a klavír.

K podzimnímu termínu přijímacího řízení se mohou přihlásit:

               uchazeči, kteří nebyli přijati v jarním termínu přijímacího řízení. V takovém případě je nutné, aby uchazeči znovu vyplnili a odeslali elektronickou přihlášku, a to od 26. srpna do 3. září 2019, ale talentovou zkoušku již konat nemusí. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč se dostaví k podpisu přihlášky ve dnech 2. – 3. září 2019, v době od 14.00 do 17.00 hod. do ředitelny školy. V rámci přijímacího řízení bude uchazeč zařazen do výsledkových seznamů dle výsledků dosažených při talentové zkoušce v jarním termínu přijímacího řízení.

               noví zájemci. Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách školy, a to od 26. srpna do 3. září 2019, nejpozději však před talentovou zkouškou. Zájemci se dostaví, v případě nezletilého uchazeče spolu se zákonným zástupcem, do hlavní budovy školy v Litovli, Jungmannova 740, kde budou probíhat talentové zkoušky pro všechny uchazeče jak z Litovle, tak z poboček školy.

               Hudební obor    – ve dnech 2. – 3. září 2019 v ředitelně školy v době od 14.00 do 17.00 hod.

               Výtvarný obor   – ve dnech 2. – 3. září 2019 v učebně č. 309 (ve 3. NP) vždy v celou hodinu

                                               (v 14.00, 15.00 a 16.00 hod.).

Přihlášky ke vzdělávání vyplňte na webových stránkách www.zuslitovel.cz a odešlete elektronicky v době od 26. srpna do 3. září 2019.

Při podpisu přihlášky obdrží uchazeč identifikační číslo, pod kterým bude uváděn ve výsledkových seznamech. Nezletilí uchazeči se musí dostavit se svým zákonným zástupcem.

 

Přihláška:

 

http://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k324

Kritéria

Uchazeči o vzdělávání budou v přijímacím řízení rozděleni do samostatných výsledkových seznamů dle:

1) Místa vzdělávání, ve kterém se bude chtít uchazeč vzdělávat (tuto skutečnost sdělí u talentové zkoušky přijímací komisi).

2) Zvoleného oboru (hudební nebo výtvarný).

Uchazeči budou přijímáni podle celkového počtu bodů získaných při talentové zkoušce (čím více bodů, tím lepší výsledek) v závislosti na zvoleném oboru a volné kapacitě ve výuce zvoleného hudebního nástroje. Volná kapacita pro podzimní termín přijímacího řízení k základnímu uměleckému vzdělávání činí 11 míst.

Talentová zkouška bude probíhat před přijímací komisí jmenovanou ředitelkou školy. Vykonání talentové zkoušky je podmínkou k zařazení do výsledkových seznamů.

Přijímací komise bude uchazeče posuzovat podle následujících předpokladů:

Hudební obor

1.      Rytmické předpoklady – uchazeč opakuje formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky.

2.      Hlasové a intonační předpoklady – uchazeč zazpívá libovolnou píseň bez doprovodu hudebního nástroje.

3.      Sluchové předpoklady – uchazeč poslechem rozliší výšku tónů hraných na klavír, pozná chybu ve slyšené jednoduché lidové písni.

Výtvarný obor

a) děti do 9 let (včetně) – TÉMA: MOJE OBLÍBENÁ ČINNOST (barevná kresba/malba)

1.      Spontánnost plošné malby a kresby – uchazeč se uvolněně a s chutí výtvarně vyjadřuje v ploše.

2.      Znalost a využití barev – uchazeč pracuje s barvami a jejich odstíny.

3.      Schopnost zobrazit svou představivost – uchazeč osobitě zobrazuje své představy.

b) děti 10 let a více – TÉMA: ZÁTIŠÍ (barevná kresba/malba)

1.      Vystižení tvarů – uchazeč výtvarně vystihuje tvarosloví zobrazovaného.

2.      Znalost a využití barev – uchazeč pracuje s barvami, míchá odstíny barev.

3.      Práce s kompozicí – uchazeč využívá formát papíru, umístí kompozici do formátu.

Za každou sledovanou oblast může uchazeč získat 10 bodů, celkem může získat maximálně 30 bodů.

Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že bude mít více uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který dosáhne vyššího bodového ohodnocení za první ze stanovených předpokladů.

V souladu s § 36 odst. 3. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou mít zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude možné dne 5. září 2019 v ředitelně školy v době od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a hlavní nástěnce školy od 6. září 2019. Přijatí uchazeči (nezletilí se svým zákonným zástupcem) se neprodleně dostaví v odpoledních hodinách (nejlépe po telefonické domluvě) do školy k domluvě rozvrhu a převzetí rozhodnutí o přijetí. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 

 

Zobrazeno: 8091